Nou a YogaLife?


Descobreix el 7 x 15€.

Una forma senzilla i segura de començar.

Condicions Generals i Condicions d’Inscripció.

 • Aquestes condicions apliquen als clients que utilitzin el centre, siguin socis o usuaris puntuals.
 • L’us de les instalacions confirma l’acceptació de les condicions generals del centre.
 • El no compliment de les condicions generals descrites podría arribar a representar una Baixa justificada al centre. Podeu consultar les condicions online o demanar consultar la copia que trobareu a la recepción del centre.
 • Com a qualsevol programa que comporta activitat física, es aconsellable consultar al metge o profesional de la salud abans de començar. Tots els practicants al centre són responsables del seu propi benestar i seguretat.

Access al centre

 • Per entrar el centre i asistir a una classe cal reservar plaça.
 • La reserva de plaça es pot fer de les següents maneres:
  • A través de la App de YogaLife
  • A traveés de la web de YogaLife
  • Al mostrador del centre

Política de reserves

 • Es poden reservar classes des de tres dies abans de començar la classe.
 • Es pot cancel·lar la reserva fins 2 hores abans de la classe.
 • La no assistència a una classe reservada per dues vegades dins del període de seixanta dies bloquejarà la possibilitat de reservar a través de l'app o a través de la web durant quinze dies, poden només reservar per telèfon o de forma presencial al centre a partir de 2 hores abans de començar la classe.
 • Si hi ha places lliures a la classe no reservada, es podrà assistir sense reservar previament online o telefónicament. Caldrà registrar-se a la classe abans d'entrar des de la recepció, respectant l'ordre d'arribada al centre per aquelles persones que volen entrar a una classe sense reserva prèvia.
 • Quan hi hagi una classe reservada sense places disponibles, el client pot apuntar-se a la Llista d'espera. Quan una plaça s'alliberi per cancel·lació d'una reserva es rebrà una notificació a l'App a les persones de la llista d'espera comunicant la disponibilitat de plaça.

Pagament d’Inscripció i Quotes

 • La inscripció com a soci del centre es realitza per l’alta d’una suscripció mensual, trimestral, semestral o anual, segons modalitat escollida, i es renovarà al seu venciment de forma automàtica si el client no diu el contrari.
 • L’abonament del import de la suscripció recurrent i periódica es fará per domiciliació bancaria o qualsevol altre métode electrónic que pugui garantir el pagament, a millor conveniencia del client.
 • Totes les vendes no són reemborsables, en cap cas.
 • En cas de impagament d’un periode, l’access al club quedarà restringit temporalment, fins al seu pagament.
 • Podran carregar-se despeses de gestió per rebuts impagats.

Consideració de Baixa per impagament

 • En cas del impagament d’un rebut de la quota escollida, que s’hagi intentat cobrar, sigui per via electrónica o directament a la recepción del centre, i no s’aconseguexi o el client no ho pagui, es considerarà Baixa a partir de 60 dies d’haber-se produit l’impagament.
 • Si el client vol tornar a acceder al centre, haurà previamente de pagar el rebut pendent i pagar 20 euros de reactivació de la quota que tená contractada.
 • Aquesta reactivació de la quota previamente contractada es podrá fer fins a un màxim de 4 mesos d’har cuasat l’impagament.
 • Passats els 4 mesos, si el client vol tornar a accedir al centre haurà de formalitzar una nova alta a les condicions vigents en el moment.

Descomptes i promocions

 • El Centre ofereix descomptes per a empreses, col·lectius i per a familiars. En cas que sigui aplicable més d’un descompte, s’aplicarà el descompte més favorable. En tot cas, els descomptes no s’aplicaran amb retroactivitat. Es podrá demanar documentación acreditativa per aplicar el descompte pertint.

Condicions d'acces al centre

Accés.

 • La Polsera de Client, vigent i vàlid, dóna dret a l’ús de les instal·lacions dels Centre dins la seva modalitat. No es permet l’accés al Centre sense aquests.

Convidats i usuaris puntuals.

 • Es pot accedir al Centre amb invitació o bé pagant una entrada. També es permet l’accés puntual a persones que no siguin Clients del Centre que contractin serveis opcionals com Tallers o altres que s’ofereixin en aquel moment.
 • Es poden consultar els horaris de les activitats a la web www.yogalife.es.
  • Els Convidats només podran accedir al Centre amb invitació dos (2) cops en dotze (12) mesos amb més de noran- ta (90) dies de diferència entre el primer i segon ús. El soci que introdueixi un convidad haurà d’estar al corrent de pagament.

Condicions físiques dels Clients, Convidats i usuaris puntuals.

 • Els Usuaris, declaren sota la seva responsabilitat, que:
 • En el cas de patir cap malaltia contagiosa o de tipus infecciós, pendran les mesures necessàries per evitar contagiar la resta d’usuaris.
 • Està en bones condicions físiques i no té cap malaltia, alteració o motiu que pugui contraindicar la pràctica de l’exercici físic o de l’esport.

Suspensió del dret d’accés.

 • La Direcció del Centre podrà suspendre, provisional o permanentment, el dret d’accés al Centre en casos d’incompliment de l’establert en les presents Condicions Generals.

Condicions d'us del centre

Normes de Conducta.

L’Usuari, coneix i accepta que:

 • Observarà les normes de conducta pròpies del Centre amb el fi de respectar i no ferir la sensibilitat ni la intimitat de la resta d’usuaris. Mantindrá un comportament cívic i respectuós amb la resta d’usuaris i amb el personal del centre, i a fará què les seves accions i/o omissions no siguin trenquin la normativa aplicable, ni  la moral ni  l’ordre públic.
 • No està permes enregistrar imatges o sons en qualsevol forma a la totalitat del recinte sense consentiment dels enregistrats. El Centre no es fa responsable de l’incompliment de l’anterior, sent de la plena responsabilitat de l’incomplidor de l’anterior les conseqüències que puguin derivar-se.
 • Que el Centre es reserva el dret d’aplicar mesures de seguretat que consideri oportunes en cada moment, per verificar les condicions d’accés i ús dels Usuaris.
 • Es compromet a utilitzar les instal·lacions del Centre tenint en compte les normes previstes per a la seva utilització, sent de la seva plena responsabilitat les conseqüències que puguin derivar-se de l’incompliment d’aquestes obligacions.
 • Es compromet a satisfer la totalitat de l’import corresponent al cost de la reposició o reparació dels danys o desperfectes ocasionats en les instal·lacions o materials del Centre per ús indegut de les mateixes.
 • Es recomana no dur ob- jectes de valor al Centre i, en aquest cas, diposi- tar-los en les caixes de seguretat, i els objectes que s’hagin trobat es guardaran al Centre durant un període màxim de quinze (15) dies.
 • El client haurà d’adoptar una conducta respectuosa, en tot moment, vers el Centre i el seu personal.
 • En cas que l’Usuari tingui alguna queixa respecte als membres del personal, haurà d’expressar-la personalment, presencialment, per escrit o electrònicament, tot dirigint-se a la Direcció del Centre i/o a Atenció al Client, o bé al email admin@yogalifesantcugat.es

Condicions aplicables al canvi

Canvis administratius.

 • El Client ha de comunicar a la Recepció del Centre qualsevol canvi en les dades que va proporcionar en la sol·licitud d’ingrés.
 • En les modalitats o formes de pagament limitades per promocions o edat, en el cas que no hi hagi comunicació prèvia, en el seu venciment es canviaran a les més similars vigents en aquell moment.

Canvi de modalitat.

 • Es podrá canviar de modalitat de suscripció sempre que el client o desitji, i estigui al corrent de pagament,  amb l'única limitació de un canvi en cada perdiode de facturació contractat.

Canvis de preus.

 • Les quotes es revisaran periòdicament, com a mínim, una (1) vegada a l’any en totes les modalitats.
 • Aquestes revisions seran comunicades, a través de la Recepció del Centre, i per correu electrónic. Es podran fer les consultes i requerir els detalls pertinents. També es podran fer revisions dels preus pels diferents conceptes, serveis i suplements amb una periodicitat i en un moment temporal diferent al de les quotes.
 •  El Centre podrà, en tot moment, crear quotes noves per modalitat als nous Clients, o noves modalitats segons el grau d’ocupació o altres necessitats, sense que això afecti la resta de Clients. Una mateixa modalitat podrà tenir diferents condicions de preu i serveis per les altes a partir d’una data que es consideri.

Canvis de condicions i serveis.

 • La Direcció del Centre es reserva el dret a:
 • Modificar els serveis del Centre oferts, així com quan ho consideri oportú, qualsevol terme o condició de les Condicions Generals, les Condicions d’Inscripció o les condicions econòmiques o qualsevol altra normativa interna. Podrà també canviar-los o eliminar-los.
 •  Els canvis es posaran en coneixement a través de la recepció i dels taulells informatius del Centre, i també poden informar-se al telèfon d’Atenció al Client o per email.
 • Tancar temporalment part o la totalitat dels serveis i les instal·lacions per obres, modificacions, actes puntuals o causes alienes al Centre. Aquests canvis no verien les condicions de la suscripció.

Condicions aplicables a la baixa

Baixa voluntària.

 • Totes les vendes realitzades no son reemborsables.
 • Per a cancelar la suscripció a la quota de soci escollida el client ho haurà de comunicar 15 dies abans del venciment del periode en curs.
 • Les baixes solicitades en menys de 25 dies del día de venciment de la seva quota es faràn efectives a día 1 del següent periode. A forma d’aclariment, una Baixa tramitada entre el día 26 i 31 del periode, causarà Baixa el día 1 del periode en que s’ha solicitat+2.
 • Pot solicitarse una quota de manteniment, per Baixa médica o per viatge o canvi de residencia temporal, que podrá tenir una durada máxima de 2 mesos. Suposa el pagament d’una quota reduïda.
 • Per a més informació dirigiu-vos a la Recepció del Centre.

Baixa per expulsió.

 • Els Usuaris que, ja sigui d’una manera negligent o intencional, incompleixin les obligacions previstes en aquestes Condicions Generals, en les específi- ques Condicions d’Inscripció o en qualsevol altra normativa interna o general aplicables, no respectin les indicacions fetes pel Personal del Centre o estiguin dins de les causes d’expulsió previstes, podran ser expulsats temporalment o definitiva- ment per decisió de la Direcció del Centre.
 • L’expulsió suposa la suspensió del dret d’accés i la pèrdua de la condició de Client, i impedirà que s’hi torni a inscriure durant el termini que es fixi o definitivament en funció de la gravetat de la falta comesa, que es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
 • Quan hi concorri mala fe, engany, ofenses verbals o agressions físiques, siguin accions contràries als costums vigents de la societat, causin perjudicis morals o materials de gran rellevància per al centre
 • en particular, quan es fereixi la sensibilitat o vulneri la intimitat i/o el dret de propietat d’altres clients, es practi- qui qualsevol tipus de comerç o negoci de produc- tes o serveis amb altres, així com qualsevol acció o omissió tipificada com a delicte o falta en el Co- di penal, tindran la consideració de faltes molt greus i comportaran l’expulsió definitiva. La impo- sició de la sanció d’expulsió no eximeix l’infractor de l’obligació d’indemnitzar pels danys o perjudi- cis ocasionats al Centre.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Sense perjudici de la resta de previsions contingudes en les presents Condicions Generals, així com en les específiques Condicions d’Inscripció, els Clients, Convidats i/o usuaris puntuals coneixen, accepten i assumeixen que ni el Centre ni el seu Personal seran responsables de:

 • qualsevol pèrdua, dany o sostracció dels objectes personals de tot tipus que pertanyin als Usuaris;
 • qualsevol dany o desperfecte causat pels Usuaris a les instal·lacions del Centre o als equips o materials d’aquest,
 • qualsevol dany personal o lesió que pateixin els Usuaris al Centre i/o el Personal del Centre quan no derivin d’una acció o omissió exigible al centre.

Condicions de Cancelació d', activitats, tallers, formacions, events...

Cancel·lacions per part de l'alumne
Toda la cancel·lació de formacions o tallers s'ha de fer per correu electrònic a admin@yogalife.es o bé a la recepeció del centre. Les cancelacions telefòniques no seràn vàlides.
Podeu cancel·lar la vostra reserva per a qualsevol formació de caps de setmana, sempre que hagués tingut com a mínim 12 dies abans de la seva realització. La devolució de l'import serà del 100%. Tindrà un cos administratiu de 10 euros.
Si s’anul·len entre els 12 i els dos dies previs no es poden fer devolucions, però es podrà aplicar el pagament a una altre formació durant 1 any. Tindrà n cost administratiu de 10 euros.
Desde dos dies previs al curs o un cop iniciat no es permetran devolucions. Si la plaça es pot cobrir amb una persona de llista d'espera, s'aplicarà la cancelació com si fos entre els 12 dies i dos dies anteriors al inici del curs. 
Cancel·lacions per part de l’escola
Si per alguna raó excepcional, o per manca de suficients inscrits al taller o formació, YogaLife cancel·la la formació es farà la devolució del 100% de l'import sense cap cost administratiu.

VOLS SABER MÉS?

revisa aquest articles del blog

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxi l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies
>